Duże zmiany w procedurze administracyjnej

1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw (tekst dostępny tu), istotnie modyfikująca procedurę administracyjną. Zmiany wpłyną również na tryb postępowania dotyczącego wydawania pozwoleń na budowę oraz trybu zgłoszenia.

Wśród najważniejszych zmian wskazać należy:

– wprowadzenie nowych zasad ogólnych postępowania (w tym zasady rozstrzygania wątpliwości prawnych oraz faktycznych na korzyść strony, zasady proporcjonalności, pewności prawa, bezstronności i równego traktowania oraz zasady współdziałania organów);

– wprowadzenie ponaglenia, które stanowi nowy środek zaskarżenia bezczynności organu oraz przewlekłości postępowania (ponaglenie wnieść można po przekroczeniu przez organ czasu niezbędnego do załatwienia sprawy. Jeśli organ uzna, że należy przedłużyć termin załatwienia sprawy, musi również poinformować stronę o przysługującym jej ponagleniu. Organ ma 7 dni na rozpatrzenie ponaglenia. Po wniesieniu ponaglenia można złożyć skargę na przewlekłość postępowania);

– zmiany w zakresie uzupełniania braków formalnych (organ może wyznaczyć termin dłuższy niż 7 dni na uzupełnienie przez stronę braków formalnych);

– rezygnacja z konieczności wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa (niezłożenie wezwania często zamykało stronie drogę do wniesienia skargi do WSA. Dziś osoba chcąca zaskarżyć inne akty administracyjne [nie będące decyzją] np. akty prawa miejscowego ma na to 30 dni. W tym terminie może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego [za pośrednictwem organu]);

– możliwość szybkiego uzyskania decyzji ostatecznej dzięki zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (np. w przypadku, kiedy zależy nam na szybkim rozpoczęciu budowy);

– wprowadzenie fakultatywności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (nie jest już dziś obligatoryjne złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ, nad którym nie ma organu wyższego stopnia, jeśli chcemy zaskarżyć decyzję wydaną przez ten organ (głównie decyzje ministrów oraz kierowników urzędów centralnych). Oczywiście możemy złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, jednak jeśli chcemy pominąć ten etap, możemy od razu wystąpić ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (w terminie 30 dni);

– możliwość żądania wydania rozstrzygnięcia sprawy co do meritum przez organ II instancji (w odwołaniu do organu II instancji zawrzeć możemy żądanie rozpatrzenia sprawy przez ten organ. Mamy wtedy pewność, że organ nie wyda decyzji kasatoryjnej [czyli przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji] i sam wyda rozstrzygnięcie. Jest to instrument szczególnie cenny, gdy zależy nam na szybkim uzyskaniu ostatecznego rozstrzygnięcia);

– postępowanie uproszczone;

– mediację;

– kary administracyjne.

Wszystkie zmiany, które wpływają na procedurę wydawania pozwoleń na budowę oraz procedurę zgłoszeń analizować będę dokładnie w kolejnych postach.

Komentarze Facebook