Nowe warunki techniczne dla budynków już od 1 stycznia 2018 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pomyślnie przeszła proces notyfikacji. 14 listopada rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Nowe warunki techniczne wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

UWAGA ZMIANY! 23 listopada zamieszczono na stronie RCL rozporządzenie z 14 listopada podpisane przez Ministra Infrastruktury. Zawiera ono zmiany w stosunku do wersji z 7 lipca przekazanej do notyfikacji. W wersji końcowej nie ma przepisu dopuszczającego możliwość niespełnienia warunków rozporządzenia bez względu na kubaturę budynku. Modyfikacji uległa definicja parkingu, usunięto zmianę dotyczącą sposobu wyznaczania ramion kąta 60 stopni po zewnętrznym licu ściany (zostaje zasada wyznaczania go po wewnętrznym licu ściany). Brak jest również wskazania czasu strefowego w przepisach dotyczących nasłonecznienia.

Ustawa nowelizująca wprowadza szereg zmian, w tym najszerzej dyskutowaną, dotyczącą likwidacji minimalnych limitów powierzchni poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniu. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym co najmniej jeden pokój w mieszkaniu powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 16 m2. Wyznaczono również minimalną powierzchnię poszczególnych pomieszczeń (pokoju sypialnego dla jednej osoby, pokoju sypialnego dla dwóch osób, kuchni w pokoju jedno oraz dwu osobowym). W nowelizacji całkowicie zrezygnowano z określania powierzchni poszczególnych pomieszczeń. Wprowadzono natomiast nowy wymóg określający, że mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m2.

Zabudowa śródmiejska tylko w planie miejscowym lub studium uwarunkowań. Zgodnie z projektem zabudowę śródmiejską stanowi zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze śródmieścia, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zrezygnowano tu więc z pojęcia zwartej zabudowy oraz zabudowy uzupełniającej. Zmiana ta rozwiązać ma problem, który dotyczył rozbieżnych interpretacji tych pojęć.

Definicja działki budowlanej i parkingu. Wśród definicji legalnych pojawia się pojęcie działki budowlanej, które zgodne jest z definicją zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyjaśniono również jak należy rozumieć na gruncie rozporządzenia parking.

Sytuowanie budynków. Sytuowanie budynku w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy tej granicy możliwe będzie, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość.

Możliwość sytuowania obiektu bezpośrednio w granicy działki na styku z innymi budynkami we wszelkiego rodzaju zabudowie. Zgodnie z nowelizacją dopuszcza się, uwzględniając przepisy odrębne, sytuowanie budynku bezpośrednio w granicy działki budowlanej, jeżeli będzie on przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce oraz jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Więcej miejsc postojowych dla samochodów osobowych. W projekcie zwiększono dopuszczalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych usytuowanych przy oknach budynku. I tak w przypadku miejsc postojowych sytuowanych przy budynkach mieszkalnych w odległości 7 m. projektant może przewidzieć ich 10, w odległości 10 m. od 11 do 60 miejsc, natomiast w odległości 20 m. powyżej 60 miejsc. W przypadku sytuowania miejsc postojowych od granicy działki w odległości 3 m. architekt może przewidzieć maksymalnie 10 stanowisk, w odległości 6 m. od 11 do 60 stanowisk, w odległości 16 m. powyżej 60 stanowisk. Określono również odległości miejsc postojowych dla samochodów innych niż osobowe. Wskazano także wyjątki od wymogu sytuowania parkingów we wskazanych odległościach. Jedną z takich sytuacji jest projektowanie miejsc postojowych niezadaszonych składających się z jednego albo dwóch stanowisk dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym budynku.

Zamiast wnęki aneks. Po wejściu w życie nowelizacji aneks kuchenny (obecnie definiowany jako wnęka kuchenna) projektant usytuować będzie mógł zarówno w przedpokoju jak i pokoju. Warunkiem usytuowania aneksu kuchennego w kawalerce będzie zastosowanie wentylacji oraz kuchni elektrycznej.

Pomieszczenia i urządzenia w mieszkaniu. W rozporządzeniu wskazano, że mieszkanie powinno mieć kuchnię lub aneks kuchenny, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience, przestrzeń składowania, miejsce umożliwiające zainstalowanie automatycznej pralki domowej oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej. Warto zauważyć, że zlikwidowano wymóg projektowania miejsca na pralkę jedynie w łazience.

Pomieszczenie do przewijania dzieci. W budynkach gastronomii, handlu lub usług o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m², jak również w budynkach stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2 , powinno znajdować się wydzielone pomieszczenie dostosowane do karmienia i przewijania dzieci.

Ponadto zaktualizowano normy znajdujące się w załączniku nr 1 do rozporządzenia.


Wejście w życie i przepisy przejściowe:

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przepisy dotychczasowe stosuje się dla zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:

  1. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego;
  2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
  3. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Paragraf § 12 ust. 2 rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym stosuje się na wniosek inwestora w przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dla którego przed dniem 1 stycznia 2020 r.: został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego, zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Przepisu § 94 znowelizowanego rozporządzenia nie stosuje się do mieszkań istniejących w dniu jego wejścia w życie.

W przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem 1 stycznia 2021 r.: został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego, zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego – można stosować Polskie Normy wymienione w pozycji 49 załącznika nr 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Przepisy dot. stanowisk postojowych w garażu mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezentacja przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, w której przedstawiono najważniejsze zmiany.

Informacja MIB dotycząca nowelizacji.

Komentarze Facebook