Nowy podział dziedzin i dyscyplin naukowych, większa autonomia uczelni, ewaluacja nauki i szersze prawa studentów – czyli reforma systemu szkolnictwa wyższego

Od kiedy?  Zacznijmy od końca – stopniowe wejście w życie ustawy planowane jest począwszy od października 2018 r. Pierwszy rok ma być traktowany jako czas na dostosowanie wewnętrznych aktów uczelnianych do nowej ustawy. 1 stycznia 2019 r. ma zacząć działać Komisja Ewaluacji Nauki. Po 1 października 2019 r. postępowanie w sprawie nadawania stopni i tytułów naukowych wszczynane będzie już na nowych zasadach (szczegółowy harmonogram dostępny tu).

Nowy podział dziedzin i dyscyplin naukowych. Kształcenie ma być prowadzone w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych lub dziedzinie sztuki i dyscyplinach artystycznych. I tu już pojawiają się pierwsze wątpliwości. Ustawa zawiera delegację ustawową do wydania rozporządzenia regulującego kwestię dziedzin i dyscyplin mając na uwadze systematykę opracowaną przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Zgodnie z tą systematyką architektura sklasyfikowana została jako inżynieria architektury (w dziedzinie inżynieria lądowa). Dodatkowo projektowanie architektoniczne sklasyfikowane zostało jako część dziedziny „sztuka”. Nie jest tu więc samodzielną dyscypliną. Ministerstwo zapowiada zmiany zgodnie ze schematem:

 

Źródło: strona Konstytucjadlanauki.gov.pl, link: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/podsumowanie-zmian/badania-naukowe-i-ewaluacja-dzialalnosci-naukowej

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Tu architektura jest sklasyfikowana jako dyscyplina naukowa w ramach dziedziny nauk technicznych.

Autonomia uczelni. Jedną z głównych filozofii reformy jest ograniczenie aktów wykonawczych, które określają większość aspektów działania uczelni. Po zmianach wiele kwestii takich jak chociażby struktura wewnętrzna mają regulować same uczelnie w swoich aktach wewnętrznych, głownie w statucie.

Wśród najważniejszych, pozostałych zmian wskazać należy:

  • Większe wsparcie finansowe dla uczelni;
  • Nowe zasady ewaluacji nauki;
  • Zwiększenie renomy czasopism punktowanych;
  • Powrót egzaminów na studia;
  • Wydłużenie czasu trwania studiów niestacjonarnych;
  • Ochronę praw studentów;
  • Szkoły doktorskie (ocena doktorantów, środki przyznawane dla każdego doktoranta)
  • Nieobowiązkowe habilitacje.

Wszystkie zmiany omówione zostały na stronie: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/podsumowanie-zmian.

Komentarze Facebook