Uwaga. Duże zmiany w prawie budowlanym. Do konsultacji publicznych trafiła tzw. ustawa inwestycyjna.

W związku z tym, nasuwa się pytanie: po co nowelizować aktualnie obowiązujące ustawy, skoro czekamy na nową wersję Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który jest już po konsultacjach publicznych? Ministerstwo wskazuje na swojej stronie internetowej, że nowelizacja jest całkowicie zgodna z projektem Kodeksu (KUB wprowadzi zmiany dotyczące obszaru regulowanego przez ponad 100 ustaw). Ponadto prace nad jego nową wersją potrwają do końca roku, natomiast w 2018 r. trafi on pod obrady Sejmu.

Przyjrzyjmy się najważniejszym zmianom, jakie wprowadzać na nowelizacja w obrębie prawa budowlanego.

Doprecyzowanie definicji obiektu architektury małej. Zgodnie z projektem ustawy obiektem architektury małej jest obiekt do 6 metrów wysokości. Zmiana ta spowodowana jest wątpliwościami interpretacyjnymi, które mają kluczowe znaczenie przy rozstrzyganiu, czy dany obiekt wymaga zgody organu, czy też nie. Teraz nie będzie wątpliwości, że wszystkie obiekty powyżej 6 metrów będą wymagały takiej zgody.

Doręczenie na adres ujawniony w ewidencji. W projekcie doprecyzowano, że podstawowym adresem do doręczeń jest adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków.

Projekt inwestycyjny i projekt techniczny (!)

Zgodnie z ustawą projekt budowlany składać się będzie z projektu inwestycyjnego oraz projektu technicznego. Na etapie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę zatwierdzany będzie jedynie projekt inwestycyjny (projekt techniczny nie będzie składany w załączeniu do wniosku). Za projekt techniczny odpowiadać będzie jedynie projektant.

Projekt inwestycyjny, który weryfikowany będzie przez organy administracji, zawierać ma:

  • granice działki lub terenu,
  • układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym w szczególności: kubaturę, powierzchnię zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji, a także informację o istotnych zmianach w ukształtowaniu terenu,
  • zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego, w tym liczbę wydzielanych lokali mieszkalnych oraz opis zagospodarowania terenu,
  • sposób zapewnienia dostępu do drogi publicznej oraz uzbrojenia terenu, w szczególności wskazanie drogi wewnętrznej lub lokalizację i parametry techniczne zjazdu, a także lokalizację przyłączy i sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
  • parametry zagospodarowania i zabudowy terenu w zakresie regulowanym planem miejscowym albo decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • podstawowe rzuty, przekroje i widoki elewacji obiektu budowlanego,
  • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, środowisko, w tym krajobraz, zabytki oraz dobra kultury współczesnej, a także bezpieczeństwo użytkowników oraz osób trzecich.

Natomiast projekt techniczny, za którego zgodność z przepisami odpowiadać będzie wyłącznie projektant zawierać będzie:

  • opracowania projektowe dotyczące: architektury, konstrukcji wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych ustroju nośnego, instalacji oraz dostępności osób niepełnosprawnych;
  • świadectwo charakterystyki energetycznej – w przypadku budynków;
  • inne opracowania projektowe – w zależności od potrzeb.

Po zmianach do organu administracji składać się będzie trzy egzemplarze projektu inwestycyjnego.

W związku ze zmianami wydane zostanie nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego. W uzasadnieniu projektu czytamy, że zmiana ta ma na celu uczynienie bardziej czytelnym zakresu odpowiedzialności projektanta.

Uszczegółowienie procedury odstępstw. Zgodę na odstępstwo będzie wydawał jedynie organ administracji architektoniczno-budowlanej, w związku z czym, nie będzie ona dotyczyć postępowań prowadzonych przez organ nadzoru budowlanego w zakresie samowoli budowlanej. Do wniosku załączać się będzie projekt inwestycyjny. Decyzja udzielająca zgody na odstępstwo ważna będzie przez roku do momentu, kiedy stała się ostateczna. Zgoda w przypadku nadbudowy, dobudowy i rozbudowy, a także zmiany sposobu użytkowania zależna będzie jedynie od woli organu administracji architektoniczno-budowlanej (do wniosku załączyć należy ekspertyzę rzeczoznawcy). Zgoda na udzielenie odstępstwa w przypadku budowy nowego obiektu będzie poprzedzona udzieleniem upoważnienia przez właściwego ministra.

Domy jednorodzinne na zgłoszenie również w przypadku, kiedy obszar oddziaływania wykracza na sąsiednie działki. Będzie to możliwe w sytuacji kiedy wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości zlokalizowanych na tych działkach wyrażą na to zgodę na piśmie, z urzędowo poświadczonym podpisem.

Zakres wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę powinien być tożsamy z zakresem zawartym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W uzasadnieniu projektu czytamy, że zapis ten ma za zadanie wyeliminowanie możliwość etapowej realizacji decyzji WZ w celu obejścia prawa w następstwie podziału nieruchomości.

Konsultacje potrwają do 6 października.

Komentarze Facebook