Ochrona zabytków zagospodarowanie przestrzenne postępowanie administracyjne Szansa na rozwiązanie problemu reklam w miastach? Projekt tzw. ustawy inwestycyjnej przewiduje wprowadzenie obowiązkowej „uchwały reklamowej”.

Pisałam już o tym, jakie zmiany zamierza wprowadzić resort infrastruktury w prawie budowlanym. Teraz czas na temat trochę lżejszy, ale również bardzo istotny. Mianowicie reklamy szpecące miasta, zabytkowe kamienice, zalewające płoty i ogrodzenia, ogromne słupy reklamowe stawiane wszędzie tam, gdzie to możliwe. Każdy z nas zna ten problem.

Projekt tzw. ustawy inwestycyjnej (projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego) zakłada zmiany m.in. w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku podjęcia przez radę gminy uchwały dotyczącej zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane).

Dodatkowo rada gminy będzie mogła (w zależności od potrzeb) ustalić w uchwale zasady sytuowania obiektów małej architektury, w tym ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, a także zasady podświetlania i oświetlania obiektów budowlanych.

Uchwała ta określać ma (lub w przypadku postanowień fakultatywnych może określać) warunki i termin dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych. Termin ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały (dziś dla fakultatywnych uchwał obowiązuje ten sam termin).

Zgodnie z projektem, za naruszenie przepisów uchwały grozić będą kary (aktualnie, w przypadku podjęcia przez radę gminy uchwały reklamowej, za naruszenie jej postanowień również grożą kary). Wysokość kary pieniężnej ustalana byłaby w zależności od przedmiotu (w przypadku tablic reklamowych i urządzeń reklamowych będzie to iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych oraz 40krotności uchwalonej przez radę gminy stawki części zmiennej opłaty reklamowej, powiększony o 40-krotność uchwalonej przez radę gminy stawki części stałej tej opłaty, za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego.

Przypomnijmy, że od 11 września 2015 r. obowiązuje ustawa krajobrazowa, na mocy której wprowadzono zmiany do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu). Zmiany te uprawniają radę gminy do podjęcia tzw. uchwały reklamowej, która określa m.in. dopuszczalne gabaryty i umiejscowienie reklam. Nie jest to jednak dziś obowiązkiem gminy.

W te zmiany idealnie wpisuje się kampania „Krajobraz mojego miasta” zorganizowana przez Ministerstwo Kultury oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Mnie osobiście urzekły spoty reklamowe promujące zadbany krajobraz w miastach: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/kampania-bdquokrajobraz-mojego-miastardquo-7726.php.

Komentarze Facebook