Jednolite magisterskie studia architektury? Zmiany w szkolnictwie wyższym

Konstytucja dla Nauki czyli ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce została już podpisana przez Prezydenta. Na tym jednak zmiany w szkolnictwie wyższym się nie kończą. Teraz resort nauki prowadzi konsultacje rozporządzeń do ustawy, które mają istotny wpływ na to, jak będzie wyglądał system kształcenia w Polsce. Najważniejsze z nich to rozporządzenie w sprawie studiów (projekt TU), rozporządzenie w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (projekt TU) oraz rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury (nie znamy jeszcze projektu).

Pierwszy z aktów zawiera podział na kierunki studiów prowadzone obligatoryjnie jako jednolite magisterskie oraz te, które mogą być prowadzone jako jednolite. Architektura znalazła się w drugiej grupie. Z takim rozwiązaniem nie zgadza się Krajowa Rada Izby Architektów (stanowisko IARP dostępne TU). Samorząd wskazuje, że kierunek ten powinien być bezwzględnie prowadzony jako studia jednolite magisterskie i taki postulat zgłosił w toku konsultacji społecznych rozporządzenia. Izba podkreśla, że zawód architekta jest zawodem interdyscyplinarnym i takie też powinno być kształcenie na kierunku architektura. Wyjaśniono również, że w nowej ustawie o architektach, nad którą pracuje resort inwestycji i rozwoju uprawnienia w zawodzie architekta mają być nadawane osobom, które uzyskały tytuł magistra inżyniera architekta (nie będzie już możliwości zdobycia ograniczonych uprawnień po ukończeniu studiów pierwszego stopnia). Postulat ten wydaje się bardzo słuszny, biorąc również pod uwagę znaczenie architektury i odpowiedzialność architekta wykonującego zawód zaufania publicznego – o czym pisze w swoim stanowisku Izba. Trudno wyobrazić sobie, aby studia prawnicze czy medyczne były prowadzone jako dwustopniowe, bo przedmioty, które wykładane są w toku studiów są ze sobą ściśle powiązane. Żeby móc napisać dobrą opinię prawną czy pismo procesowe potrzeba umiejętności łączenia ze sobą różnych zagadnień, a to możliwe jest dzięki jednolitości studiów. Z architekturą jest bardzo podobnie. Czy resort uwzględni postulat Izby, dowiemy się już niedługo (konsultacje publiczne już się zakończyły).

Dla architekta najważniejszym rozporządzeniem z zakresu szkolnictwa wyższego jest rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury. Nie znamy jeszcze jego projektu, ale wiemy, że ministerstwo musi wydać nowe, w związku z przyjęciem ustawy. Ma jednak na to czas do 1 października 2019 r. Jeśli postulat Izby, dotyczący obligatoryjnych studiów jednolitych zostanie zaakceptowany to i rozporządzenie w sprawie standardów ulegnie dużym zmianom (dziś określa standardy dla studiów I i II stopnia).

Poznaliśmy niedawno również projekt rozporządzenia w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Ku radości środowisk akademickich ministerstwo nie oparło się całkowicie na systematyce dziedzin nauki i dyscyplin naukowych wypracowanej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W konsekwencji architektura i urbanistyka pozostanie odrębną dyscypliną w ramach dziedziny nauk inżynieryjnych i technicznych. Wcześniej obawiano się, że usunięcie architektury z grupy dyscyplin i rozdrobnienie jej na inżynierię lądową (w zakresie inżynierii architektury), sztukę (w zakresie projektowania architektonicznego) oraz geografię społeczną i gospodarczą (w zakresie urbanistyki) – jak ma to miejsce w systematyce OECD – może spowodować likwidację wydziałów architektury.

 

Komentarze Facebook