Zamówienia publiczne po nowemu – co z konkursem na twórcze prace projektowe?

Od wielu lat środowisko architektów zgłasza bardzo konkretne postulaty do ustawy o zamówieniach publicznych. Wśród nich najważniejszym jest obligatoryjny konkurs na prace projektowe, jeśli ich przedmiotem ma być utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Często zwraca się również uwagę na nierówną pozycję uczestników postępowania – zamawiającego oraz wykonawcy. Chodzi tu głównie o bardzo słabą pozycję negocjacyjną przy kształtowaniu zapisów umowy (jej treść w większości przypadków narzuca zamawiający). Ogromnym problemem jest również nieprawidłowe szacowanie wartości przedmiotu zamówienia oraz cena, jako główne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

Czy pojawiła się wreszcie szansa żeby weszły w życie korzystne zmiany?

6 czerwca Ministerstwo Przedsiębiorczości wraz z Urzędem Zamówień Publicznych opublikowało „Koncepcję nowego Prawa Zamówień Publicznych”. To na razie koncepcja – nie gotowy projekt ustawy, ale wynika z niej, jaki kierunek zmian przyjmie projektodawca.

W koncepcji odniesiono się do konkursu. Niestety przepisy te mają pozostać – co do zasady – w niezmienionej formie. Ministerstwo i UZP wskazują, że w dalszym ciągu zamawiający będzie mógł swobodnie zdecydować, czy zastosować w zamówieniu formę konkursu. Natomiast mowa tu jest również o popularyzacji dobrych praktyk dotyczących zasad jego stosowania.

Niższy próg stosowania ustawy? Rozważane jest również obniżenie progu bagatelności, czyli wartości zamówienia, od której należy stosować ustawę PZP. Przypomnijmy, dziś jest to kwota 30 tys. euro, natomiast w koncepcji pojawia się propozycja 14 tys. euro. W krajach UE próg ten jest bardzo zróżnicowany. Przykładowo w Szwecji jest to ok. 52 tys euro, we Francji 25 tys., natomiast w Norwegii ok. 10 tys. euro. Ministerstwo przekonuje, że taka zmiana rozszerzy dostęp do zamówień małym i średnim przedsiębiorcom, a także wpłynie korzystnie na konkurencyjność w postępowaniach.

Zmiany w procedurze odwoławczo-skargowej. Autorzy koncepcji chcą usprawnić postępowanie odwoławcze i wzmocnić środki ochrony prawnej uczestników postępowania o udzielenie zamówienia. Jak zamierzają to uczynić? Przede wszystkim planowane jest:

  • rozpoznawanie odwołań w składzie trzyosobowym KIO (w sprawach mało skomplikowanych w składzie jednoosobowym);
  • wprowadzenie wiążących uchwał zgromadzenia ogólnego członków KIO (ma to przyczynić się do ujednolicenia orzecznictwa);
  • nadanie Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców uprawnienia do występowania z odwołaniem;
  • obniżenie opłat sądowych;
  • dłuższy termin do wniesienia skargi (14 dni);
  • w przypadku korzystnego dla wykonawcy wyroku sądu, stała wysokość odszkodowania (np.  1%
    wynagrodzenia wskazanego przez wykonawcę w ofercie).

Projekt ustawy poznamy najprawdopodobniej do końca roku. Z koncepcją można się zapoznać TU.

Komentarze Facebook