Kolejne zmiany w „Specustawie mieszkaniowej”. Projekt lada dzień trafi do Sejmu

Specustawa mieszkaniowa znalazła się na finiszu rządowej ścieżki legislacyjnej. Projekt lada dzień trafi do Sejmu – został już przyjęty przez Radę Ministrów. Zapisy projektu zmieniają się jak w kalejdoskopie. Tym razem zmiany dotyczą koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która ma być dołączana do wniosku o ustalenie inwestycji mieszkaniowej, a konkretnie osób uprawnionych do jej sporządzania.

A zatem kto będzie mógł sporządzać koncepcję urbanistyczno-architektoniczną?

 • osoba wymieniona w art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zgodnie ze wskazanym przepisem: „Projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzają osoby, które spełniają jeden z warunków:
  1) nabyły uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym;
  2) nabyły uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym;
  3) posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
  4) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;
  5) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w pkt 4 oraz ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;
  6) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 4 lub 5.” (art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 • członek izby architektów z uprawnieniami budowlanymi do projektowania lub projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Tak więc koncepcję będą mogli stworzyć nie tylko architekci. W moim przekonaniu, koncepcję powinien sporządzać wyłącznie uprawniony architekt, który jest jedynym uczestnikiem procesu inwestycyjno-budowlanego uprawnionym do projektowania architektury obiektu (nie licząc oczywiście ograniczonych uprawnień inżynierów – ustawa dotyczy jednak większych inwestycji, które nie mieszczą się w zakresie uprawnień ograniczonych).

Z projektu zniknęły zapisy dotyczące konkursu na koncepcję, który miał organizować inwestor przed złożeniem wniosku.

Co do zgodności inwestycji z planem miejscowym zapisy nie uległy zmianie. Ma ona być zgodna ze studium uwarunkowań, natomiast może kolidować z planem (we wniosku należy wskazać, „w jakim zakresie inwestycja nie uwzględnia ustaleń miejscowego planu”).

Na podjęcie uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej rada gminy będzie mieć 60 dni. Natomiast w przypadku, kiedy nie będzie możliwe podjęcie jej w takim terminie, przewodniczący rady będzie musiał wskazać inwestorowi nowy termin (nie dłuższy niż 30 dni od dnia upływu pierwszego terminu).

Ponadto zmiany dotyczą wskazanych w projekcie standardów urbanistycznych, w zakresie wysokości budynków. Mamy tu teraz trzy możliwe sytuacje. Po pierwsze, miasta do 100 tys. mieszkańców, w których budynki nie będą mogły być wyższe niż 4 kondygnacje nadziemne, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, w których będzie można projektować budynki do 14 kondygnacji. Trzeci wariant, który jest swego rodzaju furtką uwalniającą od wcześniej wskazanych wymogów, dotyczy sytuacji, kiedy w odległości do 500 m od planowanej inwestycji znajdują się budynki wyższe. W takim przypadku, to wysokość najwyższego z nich stanowi granicę. Pozostawiono zapisy uprawniające radę gminy do podjęcia lokalnych standardów urbanistycznych (uchwała taka ma stanowić akt prawa miejscowego). Standardy będą mogły zostać zmienione maksymalnie o 50% w każdą stronę (podwyższone lub obniżone).

Teraz ustawą zajmie się Sejm. Być może więc to nie ostatnie poprawki do projektu. Oczywiście Prawodlaarchitekta.pl będzie śledzić je na bieżąco.

Z nową wersją projektu można zapoznać się tu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309302/katalog/12496216#12496216

Komentarze Facebook