Zmiany w projekcie budowlanym – nowelizacja prawa budowlanego coraz bliżej

Nowelizacja prawa budowlanego przygotowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju coraz bliżej. Przeprowadzone w kwietniu i maju konsultacje publiczne już znalazły odzwierciedlenie w nowej wersji projektu ustawy. Resort przekazał projekt do 120 instytucji. Zgłoszono ponad 400 uwag. 2 lipca ukazała się w RCL-u nowa wersja projektu ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

MIiR zapowiada, że nowelizacja ma zostać przyjęta jeszcze w tej kadencji Sejmu. Projekt jest już na „ostatniej prostej” rządowego procesu legislacyjnego (Komitet Stały Rady Ministrów), więc taki scenariusz jest bardzo realny.

Jedną z bardziej istotnych zmian proponowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, są modyfikacje dotyczące projektu budowlanego. Składać się on będzie z:

  • projektu zagospodarowania działki lub terenu;
  • projektu architektoniczno-budowlanego;
  • projektu technicznego.

Mamy tu więc – w porównaniu z dzisiejszym stanem prawym – jeden dodatkowy projekt. Co to oznacza dla projektanta? Zobaczmy, co będą zawierały projekty.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu:
a) określenie granic działki lub terenu,
b) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
d) układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
e) informację o obszarze oddziaływania obiektu.

 

Projekt architektoniczno-budowlany:
a) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
b) zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,

d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,

e) projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
f) charakterystykę ekologiczną,
g) informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
h) opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych – w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4,
i) informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a – w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
j) postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9, jeżeli zostało wydane;

 

Projekt techniczny:
a) opis konstrukcji obiektów wraz z wynikami obliczeń statycznowytrzymałościowych,
b) charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,
c) projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
d) w zależności od potrzeb dokumentację geologiczno-inżynierską, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
e) inne opracowania projektowe;

W zakresie projektu zagospodarowania działki lub terenu nie przewidziano większych zmian, oprócz obowiązku wskazania tu informacji o obszarze oddziaływania (dziś jest ona nazwijmy to „autonomiczną” częścią projektu budowlanego). Natomiast z dotychczasowego projektu architektoniczno-budowlanego „wydzielono” niejako projekt techniczny. 

Co najważniejsze, do wniosku o pozwolenie na budowę (czyli do uzyskania pozwolenia), dołączać się będzie tylko dwie pierwsze części projektu budowlanego (w trzech, a nie jak dotychczas, czterech egzemplarzach) czyli projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami itd.

Projekt techniczny dołączany będzie dopiero do wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Oczywiście, musi on być zgodny z projektem zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-budowlanym. Ministerstwo uzasadnia, że zmiany te mają przyśpieszyć i usprawnić proces uzyskiwania pozwolenia na budowę. Niedołączanie projektu technicznego do wniosku nie budzi większych wątpliwości. Organ AAB w toku sprawdzania projektu architektoniczno-budowlanego bada go tylko pod kątem zgodności z planami miejscowymi lub warunkami zabudowy itd. (o czym można przeczytać TU). Nie bada jego zgodności z przepisami prawa, za co odpowiada już tylko projektant (organ czyni to tylko w przypadku projektu zagospodarowania terenu). Sprawdzanie projektu – jak podkreśla resort – pod kątem technicznych rozwiązań (przede wszystkim zgodności z rozporządzeniem WT) pozostaje poza właściwością organu administracji. Skoro więc organ i tak nie badałby projektu technicznego, nie ma argumentów za przedstawianiem go organowi.

Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne jeszcze pod jednym względem. Wszystkie zmiany do projektu technicznego niepozostające w kolizji z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczo-budowlanym, będzie można więc swobodnie wprowadzić aż do momentu składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie (czyli momentu przedstawienia projektu technicznego organowi). Przepisy dotyczące istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu nie będą dotyczyć projektu technicznego (co jest oczywiste, skoro i tak nie będzie on przedkładany organowi na etapie wniosku o pozwolenie na budowę).  

Z projektem ustawy w wersji z 6 czerwca można się zapoznać TU
Z projektem rozporządzenia można się zapoznać TU

 

Komentarze Facebook