Zmiana granic gminy a plan miejscowy – Sejm doprecyzował przepisy.

rys. W. Wółkowski

Co dzieje się z aktami prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w sytuacji, kiedy z obszaru gminy wyłączony zostaje dany teren, a następnie włączony do sąsiedniej gminy?

W obecnym stanie prawnym – ze względu na brak regulacji prawnych – przyjmuje się zasadę, że akty w zakresie dotyczącym tego terenu (w tym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) tracą moc obowiązującą. Rozwiązanie to powoduje niepewność, związaną z możliwością wygaśnięcia praw nabytych właścicieli nieruchomości na takim terenie. Co ważne, w ustawie o samorządzie gminnym uregulowano kwestie obowiązywania aktów prawa miejscowego z zakresu planowania w przypadku tworzenia nowych jednostek samorządu terytorialnego itd.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, którą przyjął Sejm, w takim przypadku gmina, do której został włączony ten obszar, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki gminy na tym obszarze, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji, a także innych aktów administracyjnych.

Jeśli chodzi o akty prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, które uchwalone zostały przed zmianą granic obowiązywać mają jako akty prawa miejscowego gminy, do której został włączony dany obszar do czasu, kiedy gmina ustanowi nowe akty – nie dłużej jednak niż trzy lata (oczywiście dotyczy to części aktu odnoszącej się do tego obszaru, w pozostałej części akty będą obowiązywać dalej).

Ustawa dotyczy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obszarów zdegradowanych, obszarów rewitalizacji, jak również aktów regulujących kwestie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla obszaru gminy.

12 października br. odbyło się pierwsze czytanie projektu w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje wniosły o uchwalenie projektu bez poprawek. Głosowanie nad projektem odbyło się w piątek 27 października podczas 50 posiedzenia Sejmu. Projekt został przyjęty (za – 428 posłów; przeciw – 1 poseł; wstrzymało się – 2 posłów; nie głosowało – 29 posłów).

Ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym dostępny TU

Komentarze Facebook