Wykorzystując projekt innego architekta bez jego zgody możesz zostać ukarany dyscyplinarnie

Wykorzystanie projektu innego architekta bez jego zgody, poza odpowiedzialnością cywilną i karną, może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej. Świetną okazją do poruszenia tematu praw autorskich w architekturze, jest wydany w zeszłym …

Decyzja konserwatora zabytków a ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Problemy, z którymi spotykają się architekci w ramach projektowania przy zabytkach usytuowanych na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dalej jako MPZP) oraz analiza orzecznictwa sądów administracyjnych, pozwalają sformułować dwa …

Projekt architektoniczno-budowlany będący elementem decyzji o pozwoleniu na budowę stanowi informację publiczną – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2017 r., sygn. I OSK 1856/15, LEX nr 2316094 zatwierdzony projekt architektoniczno-budowlany jest integralnym elementem decyzji o pozwoleniu na budowę; zatwierdzony projekt architektoniczno-budowlany …